Kundvagnen är tom

Försäljningsvillkor

Förstasidan Försäljningsvillkor
Läs även allmän information och frågor på  

https://www.compliq.se/leveransinformation/
 
 
Tillämplighet
Compliq IT AB:s Allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med på Compliq IT AB:s hemsida angivet datum och ersätter tidigare av Compliq IT AB publicerade försäljningsvillkor. 
Varorna som presenteras genom Compliq IT AB:s hemsida utgör Compliq IT AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Compliq IT AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.
Om du genomför en beställning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med information om eventuell prishöjning eller återbetalning. Vi informerar dig vanligtvis nästkommande helgfria vardag.
 
Pris och Betalning
Priser och lagersaldo på Compliq IT AB:s hemsida uppdateras en gång per dygn. Därför kan lager ta slut utan att det syns förrän nästkommande vardag. Helgdagar är stängt.  
Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor. 

Compliq IT AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Varorna som presenteras genom Compliq IT AB:s hemsida utgör Compliq IT AB:s ordinarie sortiment. Vid eventuell skillnad mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Compliq IT AB:s hemsida och i övriga publikationer har hemsidans företräde.
Vår webbshop fungerar genom att distributörerna skickar en fil till vår webleverantör med dagens priser. Dessa sammanställs sedan till en enda stor databas som publiceras. Databasen innehåller ca 700.00 artiklar. Priserna som publiceras beräknas automatiskt. Om det då finns ett fel i indata blir tyvärr priset som publiceras också fel och Compliq IT AB äger rätt att återkomma med information kring pris och saldo och makulera beställningen.
Mellan Compliq IT AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats.
För privatpersoner sker försäljning normalt med kortbetalning. 
Till företag erbjuds faktura på 10, 20 eller 30 dagar beroende på typ av företag och kreditupplysningsuppgifter, normalt är alltid första fakturan på 10 dagar.
Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med tjugo (20) % från förfallodagen. Compliq IT tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Ej utlösta paket debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms.

Fraktkostnad
Frakt tillkommer på samtliga ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om försändelsen är skrymmande, måste levereras på pall eller om den omfattar flera kollin. 
Grundfrakten är för närvarande från 99 kr exkl. moms, för varje extra kolli tillkommer 99 kr exkl. moms. 
Vid delleverans faktureras 99 kr plus moms per kolli för de restnoterade produkterna.
Varor kan också fås utkörda inom Lunds innerstad för en viss utkörningsavgift eller hämtas hos oss på Magistratsvägen 10 i Lund i vår butik enligt butikens öppettider.

Leverans
Order mottagna vardagar före klockan 13.00 avseende lagerhållna produkter i Lund expedieras som regel samma dag. Compliq IT AB anlitar normalt DHL/PostNord alternativt levererar själva. Leverans till en postbox eller en adress med boxpostnummer är inte möjlig.

För företag - Posten/DHL gör normalt ett försök att köra ut godset, utkörning sker då mellan 8:00 och 16:00 vardagar, finns ingen på plats levereras godset till närmsta godscenter för avhämtning/ny ukörning (debiteras ev. separat). 

För privatpersoner - leverans sker till postombud / servicepoint för upphämtning.

Återköp
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”. För vara ur ordinarie sortimentet vars originalförpackning och i förekommande fall diskett/cd-konvolut, ej brutits eller på annat sätt skadats, accepterar Compliq IT AB återköp under tio dagar från fakturadatum. Varor där originalförpackningen förstörts/försvunnit, komponenter saknas och/eller när varan är använd återköpes ej. Återköp accepteras ej heller för programvaror, bild- eller ljudupptagningar vars plombering/försegling (med försegling avses även teknisk plombering, t ex serienummer) brutits eller för varor specialbeställda för kunds räkning. Datorer/handdatorer och liknande produkter (ex vis mobiltelefoner) vars plombering brutits och/eller operativsystemet startats återköpes ej.

Vid återköp skall kund ersätta Compliq IT AB:s fraktkostnader. Överstiger återköpets värde 1000 kr exklusive moms utgår en återköpsavgift om f n 250 kr plus moms. Fraktkostnad och återköpsavgift belastar kundens tillgodohavande hos Compliq IT AB eller faktureras separat.

Vid återköp skall kund kontakta Compliq IT AB:s kundservice på telefon 046-384 777, e-post till kundtjanst@compliq.se uppge order och fakturanummer för att få ett returgodkännande. Observera att erhållande av godkännande ej utgör ett godkänt återköp. Godkännandet är giltigt under 14 dagar under vilken tid varan skall ha kommit Compliq IT AB tillhanda. Vid återsändandet av varan skall returfrakten till Compliq IT AB vara betald samt skall ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returgodkännande  medfölja. Varan skall vara väl förpackad i av Posten godkänt ytteremballage (t ex brun wellpappkartong). Returer som inkommer till Compliq IT AB i kuvert eller utan godkänt ytteremballage returneras till kunden utan åtgärd då dessa ej kan godkännas för återköp. Är frakten ej betald eller om returgodkännande eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd.

Återköpet är godkänt först när Compliq IT mottagit och kontrollerat varan och funnit den vara insänd i enlighet med ovanstående villkor.
Vad gäller konsuments rätt till återköp, dvs ångerrätt, se nedan under avsnittet ”Konsuments (privatpersons) ångerrätt vid distansavtal”.
 
Outlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan gått i retur till Compliq IT AB debiteras en avgift om f n 250 kr plus moms för att täcka Compliq IT AB:s transport- och administrationskostnader.
 
Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
Konsument har på sätt, lag om konsumentskydd vid distansavtal mm, närmare anger, i vissa fall rätt att frånträda ett köp genom att till Compliq IT AB lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag konsumenten tog emot varan eller en väsentlig del av denna. Ångerrätten gäller dock inte datorprogram, ljud- och bildupptagningar då förseglingen/plomberingen brutits. Med försegling avses även teknisk plombering (t ex serienummer). Ångerrätt gäller endast om varan är i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten är ej tillämplig för företag.

Vill konsument utöva ångerrätt rekommenderas denne att kontakta Compliq IT AB:s kundservice på telefon 046-384 777, e-post till kundtjanst@compliq.se.

Garantier
Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Compliq IT AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade. Compliq IT AB förmedlar bara garantin.

Pixelfel på TFT-skärmar
På alla produkter med s.k. platt bildskärm (TFT) finns risken att det kan finnas ständigt lysande eller ständigt mörka pixlar redan vid leverans av produkten. Detta är inte att betrakta som ett fel i varan i sig utan hänförts till kvalitetsmässiga variationer i bildelementen som uppstår under tillverkningen. Antal tillåtna ständigt lysande/mörka pixlar varierar mellan tillverkarna men de flesta håller sig till standarden ISO 13406-2 (TFT-skärmar, skärmar på bärbara datorer, etc. räknas till klass II bildelement om inte annat framgår av produktinformationen). Ständigt Lysande/mörka pixlar kan även uppstå efter en tids användning av skärmen. Även detta är normalt och faller inte under garanti såvitt inte antalet överstiger det tillåtna antalet enligt ISO 13406-2 eller respektive tillverkares garantivillkor.

I standarden ISO 13406-2 delas TFT-element in i fyra olika klasser, klass I, klass II, klass III och klass IV. TFT-element som hänförs till klass I får ej innehålla ständigt lysande eller mörka pixlar. Till denna kategori hör TFT-element avsedda för t ex militärt bruk eller för användning i medicinsk apparatur. För TFT-element som hänförs till klass II tillåts ett visst antal ständigt lysande/mörka pixlar räknat per antal miljoner pixlar skärmen består av. Alla TFT-element avsedda för företags- eller konsumentmarknaden faller under klass II. Klass III och IV tillåter än fler defekta pixlar men förekommer nästan inte på den svenska marknaden.

Compliq IT AB lämnar inga ytterligare garantier avseende ständigt lysande/mörka pixlar än den av tillverkaren specificerade.
 
Risken för varan
Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör. Vid köp gjort av konsument går risken över på köparen först när varan överlämnats av transportör.
 
Reklamation
För att åberopa att vara är felaktig (ang. transportskada, se nedan) skall företagskund reklamera till Compliq IT AB omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes. Fyll i reklamations formuläret enligt: 
https://www.compliq.se/leveransinformation/returhantering/

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Compliq IT AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.
I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Compliq IT AB på egen bekostnad felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Compliq IT AB. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser. Se även nedan angående ansvar för fel.

Vid reklamation skall kund kontakta Compliq IT AB:s kundservice på telefon 046-384 777, via e-post till kundtjanst@compliq.se, villkor i övrigt enligt ovan

Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till Posten på telefon 020-23 22 20 för företag och 020-23 22 21 för privatpersoner och till Compliq IT AB på telefon 046-384 777 eller e-post sales@compliq.se.

Ansvar för fel
I förhållande till näringsidkare
Föreligger fel som Compliq IT AB ansvarar för, åtar sig Compliq IT AB att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Compliq IT AB äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande. Ytterligare rättigheter för kund kan följa av respektive tillverkares egna till slutkund riktade garantier.
Compliq IT AB:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Compliq IT AB bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex - men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada. Observera att support och felanmälan kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall kan felanmälan endast ske via e-post eller hemsida.

I förhållande till konsument (privatperson)
Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller följande enligt konsumentköplagen. Compliq IT AB kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Compliq IT AB. Compliq IT AB har vidare alltid rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.
 
Teknisk support
För teknisk support - användarstöd - allmänt eller vid fel i vara, har Compliq IT AB rätt att hänvisa kunden till respektive produkttillverkare samt, i förekommande fall, till tredjepartföretags betalsupport. Observera att supporten kan vara på engelska för vissa tillverkare, i vissa fall ges support endast via e-post och hemsidor.
 
Personuppgifter
Compliq IT AB är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Compliq IT AB. Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter (inklusive avbeställa direktutskick) genom att ringa 046-384 777 eller maila info@compliq.se.
 
 
Särskilda villkor för programvaror
Vid köp av programvara erhåller kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal från resp.tillverkare som finns förpackade tillsammans med respektive programvara.
 
 
Övrigt
Fakta- och prisuppgifter lämnas med reservation för tryckfel, leverantörers prishöjningar eller prisförändringar (i realtid och per dygn), ev. oriktigt angivna priser och tekniska specifikationer m.m. samt för slutförsäljning.

Alla namn, beteckningar mm som förekommer på Compliq IT AB:s hemsida är i förekommande fall registrerade varumärken.

De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.

Compliq IT AB förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.

Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Compliq IT AB friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

Vid orderläggning skickas ett ordererkännande via e-post. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen. Observera att priser och leveransvillkor kan avvika från de i ordererkännandet förekommande uppgifterna.
 
Länkar till externa webbplatser
Länkar i denna publikation möjliggör att också lämna denna server. De länkade webbplatserna kontrolleras inte av Compliq IT AB och Compliq IT AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet i sådana webbplatser eller innehållet i länkarna i sådana webbplatser. Compliq IT AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbplatser och innefattandet av en länk innebär inget godkännande från Compliq IT AB av aktuell webbplats.